Algemene voorwaarden van UTS Nederland B.V.

Algemeen

Artikel 1 Definities

 1. UTS Nederland: de besloten vennootschap UTS Nederland B.V. en aan haar gelieerde dochterondernemingen en haar /hun respectieve personeelsleden, agenten.
 2. Opdrachtgever: ieder (recht)persoon, die met UTS Nederland een overeenkomst heeft afgesloten, danwel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger (s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) onder algemene titel danwel bijzondere titel.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en algemene branche voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door UTS Nederland uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en (de ter uitvoering daarvan) verrichte rechts- en feitelijke handelingen.
 2. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen UTS Nederland en Opdrachtgever voortvloeien kunnen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van UTS Nederland.
 3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan tevoren schriftelijk uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 4. Indien door UTS Nederland en Opdrachtgever eenmaal onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien UTS Nederland in een bepaald geval geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, kan dat niet worden uitgelegd of begrepen als het doen van afstand van het recht van UTS Nederland in een ander geval of op een later moment op onderstaande voorwaarden te beroepen.
 6. Indien de activiteiten van UTS Nederland worden overgedragen aan een andere rechtspersoon, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing tussen de verkrijgende rechtspersoon en de Opdrachtgever.
 7. Al naar gelang de aard van de overeenkomst, (totale) opdracht en/of werkzaamheden, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, voor zover van die voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken te weten:
  1. Op alle verhuizingen over de weg, niet zijnde bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als binnen Nederland: Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV), van de Organisatie van Erkende Verhuizers tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad, laatste versie;
  2. Op alle bedrijfsverhuizingen, zowel internationaal als binnen Nederland, waaronder begrepen interne bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie;
  3. Op alle werkzaamheden in het kader van de bewaarneming verhuisgoederen: de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV) van de Organisatie van Erkende Verhuizers tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad, laatste versie;
  4. Op al onze werkzaamheden ter zake van opslag, betreffende niet-verhuisgoederen daaronder begrepen kunst en kunstvoorwerpen: de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de Fenex ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, laatste versie;
  5. Op alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden van niet verhuisgoederen en vervoer van goederen anders dan over de openbare weg: de Algemene Vervoercondities 983, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie;
  6. Op alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden van niet-verhuisgoederen: de bepalingen van het CMR-verdrag.
  7. Op alle binnenlandse vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen; de Algemene Vervoercondities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie; h. Op alle grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden van kunst en kunstvoorwerpen: de bepalingen van het CMR-verdrag.
  8. Op alle werkzaamheden van expeditie: de Nederlandse Expeditie voorwaarden van de FENEX, gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie.
  9. Op alle ICT-werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, laatste versie.
 8. Op overeenkomsten die betrekking hebben op de verhuizing van de inboedel van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de algemene voorwaarden voor verhuizingen (A VVV) van de organisatie voor erkende verhuizers, laatste versie, van toepassing.
 9. Op overeenkomsten met betrekking tot de bewaarneming van (verhuis)goederen in opdracht van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn van toepassing de algemene voorwaarden bewaarneming verhuisgoederen (AVBV), laatste versie, van de organisatie voor erkende verhuizers.
 10. Indien de in lid 8 en 9 genoemde algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen UTS Nederland en Opdrachtgever en afwijken van de algemene voorwaarden van UTS Nederland, hebben de in lid 8 en 9 genoemde algemene voorwaarden voorrang.
 11. Het voorgaande doet niet af aan het feit dat UTS Nederland gerechtigd blijft bij het sluiten van een overeenkomst c.q. het aanvaarden van een opdracht schriftelijk andere voorwaarden op een overeenkomst, bepaalde opdracht of werkzaamheden van toepassing te verklaren.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst(en)

 1. Alle offertes en gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan desondanks door UTS Nederland worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits dit geschiedt binnen 5 dagen.
 2. Tussen UTS Nederland en Opdrachtgever komt pas een overeenkomst tot stand nadat UTS Nederland de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien UTS Nederland aan de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door de offerte van UTS Nederland B.V., alsmede door hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Wijziging en opzegging overeenkomsten

 1. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Het ontbreken daarvan staat er echter niet aan in de weg dat UTS Nederland extra gemaakte kosten in rekening brengt bij Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is hij daarvoor aan UTS Nederland een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding 15% van de offerteprijs. Bij annulering tot 14 respectievelijk 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding 50% respectievelijk 75% van de offerteprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is Opdrachtgever aan UTS Nederland de volledige offerteprijs verschuldigd.
 3. UTS Nederland behoudt zich onverminderd het vorenstaande alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding waaronder begrepen gederfde winst te vorderen.

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle door UTS Nederland vermelde of genoemde prijzen zijn gebaseerd op de situatie die geldt ten tijde van die vermelding, meer specifiek op de tarieven, lonen, prijzen, e.d. die gelden ten tijde van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. Bij wijziging van deze situatie, meer specifiek één of meer van voornoemde factoren, is UTS Nederland gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig aan te passen of te verhogen. Dit geldt ook ten aanzien van lopende overeenkomsten, met dien verstande dat Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden – voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven – als sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10% binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, mits Opdrachtgever de ontbinding schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht van prijsverhoging aan UTS Nederland mededeelt. Een ontbinding als voormeld geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.
 2. De door UTS Nederland gehanteerde prijzen omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad naar losplaats(en), tenzij anders is overeengekomen.
 3. De door UTS Nederland gehanteerde prijzen omvatten in ieder geval niet:
  1. In/uitklaringskosten;
  2. BTW;
  3. Heffingen;
  4. Invoerrechten;
  5. Voorschotprovisie;
  6. Ferrykosten;
  7. Kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten;
  8. Dieselolietoeslagen;
  9. Currency toeslagen; – Legalisatiekosten; – Verzekeringen. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
 4. Bij vaststelling/hantering van prijzen gaat UTS Nederland uit van de veronderstelling dat de te berijden plaatsen goed bereikbaar en berijdbaar zijn. Blijkt tijdens de uitvoering of voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan heeft UTS Nederland het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.
 5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum UTS Nederland een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.

Artikel 6 Betalingen

 1. Met uitsluiting van het bepaalde betreffende betaling in de in artikel 2, vermelde voorwaarden, is op de betaling van de aan UTS Nederland opgedragen werkzaamheden en door UTS Nederland geleverde goederen c.q. verrichte diensten van toepassing het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van dit artikel.
 2. Opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en verplicht naast de hoofdsom, de wettelijke (handels)rente te betalen.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, korting en/of opschorting van zijn verplichtingen. Reclames schorten de betalingstermijn niet op.
 4. Wanneer UTS Nederland bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg overgaat, zullen alle door UTS Nederland reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmee verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten en aanvullende invorderingskosten zoals registratiekosten, zijnde tenminste 15% over de hoofdsom ten laste van Opdrachtgever komen, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
 5. Opdrachtgever kan zich nimmer tegenover UTS Nederland beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.

Artikel 7 Zekerheid, retentie en pandrecht

 1. UTS Nederland is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, alsmede in iedere stand van de opdracht daarna, van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. Zolang de Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is UTS Nederland gerechtigd haar werkzaamheden en verplichtingen op te schorten, zulks onverminderd de regelingen met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst, voortvloeiend uit de wet en in deze voorwaarden genoemde algemene voorwaarden.
 2. UTS Nederland is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever voor diens rekening en risico onder zich te houden totdat de vorderingen van UTS Nederland op Opdrachtgever, uit welke hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten en gelden die UTS Nederland, uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken haar tot vuistpand van haar vorderingen die zij ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. UTS Nederland is gerechtigd om voormeld pand- en/of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog aan UTS Nederland verschuldigd mocht zijn in verband met door UTS Nederland gesloten overeenkomsten en/of verrichte werkzaamheden.
 3. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
 4. UTS Nederland kan het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te harer beoordeling staande andere gelijkwaardige of meer omvattende zekerheid.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst; rechten UTS Nederland

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door UTS Nederland te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan UTS Nederland ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdracht. UTS Nederland is vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht, behalve voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk daaromtrent anders is overeengekomen.

Artikel 9 Verzekering

 1. UTS Nederland draagt uitsluitend zorg voor verzekering van bepaalde risico’s van welke aard dan ook door een assuradeur/verzekeraar, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht door Opdrachtgever en schriftelijke acceptatie door UTS Nederland.
 2. De kosten verbonden aan een ingevolge lid 1 te sluiten verzekering zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. UTS Nederland heeft het recht om naar eigen keuze de verzekering op naam van Opdrachtgever te sluiten, of om deze onder een polis van UTS Nederland onder te brengen.
 4. Als te verzekeren waarde zal worden aangehouden het bedrag dat door Opdrachtgever is opgegeven. UTS Nederland zal ten aanzien van de verzekeringen in alle gevallen uitsluitend worden beschouwd als tussenpersoon, zonder enige aansprakelijkheid, ook niet voor met de verzekeraar(s) bedongen voorwaarden of van de soliditeit dan wel de solvabiliteit van de verzekeraar(s).
 5. UTS Nederland is nimmer aansprakelijk voor het al dan niet accepteren van het aangeboden risico door assuradeur/verzekeraar.
 6. In alle gevallen waarin de zaken door tussenkomst van UTS Nederland zijn verzekerd, heeft UTS Nederland het recht voor en namens de belanghebbenden bij de zake n de schadepenningen te incasseren en daarop al haar vorderingen, uit welken hoofde dan ook, op Opdrachtgever te verhalen. Het overblijvende bedrag wordt aan Opdrachtgever uitgekeerd.
 7. Indien in geval van schade aan of verlies van zakendoor brand of door enige andere oorzaak de medewerking van UTS Nederland voor de vaststelling van de schade of het verlies gewenst of noodzakelijk is, dan wordt deze door UTS Nederland verleend tegen betaling van de daaraan verbonden kosten en van een vergoeding voor haar werkzaamheden. UTS Nederland kan het verlenen van medewerking afhankelijk stellen van de contante betaling van, of het stellen van zekerheid voor, al hetgeen UTS Nederland van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft en de in dit lid bedoelde kosten en vergoeding.
 8. Opdrachtgever is verplicht om bij uitlevering van een deel van de zaken door UTS Nederland op te geven voor welk bedrag hij de overblijvende zaken wenst te doen verzekeren, bij gebreke van zulke opgave is UTS Nederland gerechtigd om het verzekerde bedrag naar eigen inzicht te verminderen in dezelfde verhouding als waarin de zaken in aantal, gewicht, maat of inhoud verminderd zijn.

Artikel 10 Niet-tijdige, onregelmatige aanlevering of afhaling

 1. Opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de door UTS Nederland te vervoeren, distribueren en af te halen zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking staan.
 2. Indien door Opdrachtgever aan UTS Nederland is medegedeeld dat zaken voor opslag in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd bij UTS Nederland zullen worden aangeleverd of, dat uit te leveren zaken in bepaalde hoeveelheid en/of op bepaalde tijd zullen worden afgehaald en indien in zodanig geval Opdrachtgever de zaken niet tijdig en niet regelmatig aanlevert respectievelijk in ontvangst neemt, is Opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden welke ten gevolge daarvan voor UTS Nederland ontstaan doordat werklieden en werktuigen welke voor uitvoering van de desbetreffende opdracht door UTS Nederland waren besteld en/of ingedeeld niet of onvolledig worden benut.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is jegens UTS Nederland aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan UTS Nederland toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede ten gevolg e van hun verpakking. Voorts is Opdrachtgever jegens UTS Nederland aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is jegens UTS Nederland aansprakelijk c.q. vrijwaart UTS Nederland voor iedere aanspraak of vordering van derden op basis van douane documenten, waaronder importdocumenten en transitdocumenten, ongeacht de titel waaronder dit gebeurt.
 3. Opdrachtgever is op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding verplicht om binnen drie dagen na aankomst van de door UTS Nederland verpakte, vervoerde en/of geleverde zaken op de plaats van bestemming, schade die de zaken in verband met de uitvoering van de overeenkomst door UTS Nederland mochten hebben geleden, schriftelijk bij UTS Nederland te melden, en de desbetreffende zaak en eventueel het desbetreffende verpakkingsmateriaal te bewaren voor afgifte en/of controle aan/door UTS Nederland.

Artikel 12 Schademelding

 1. Opdrachtgever moet direct waarneembare schade bij of dadelijk na de door UTS Nederland verrichte werkzaamheden aan UTS Nederland melden, bij gebreke waarvan UTS Nederland wordt geacht haar werkzaamheden zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.
 2. Opdrachtgever moet niet-direct waarneembare schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de door UTS Nederland verrichte werkzaamheden bij UTS Nederland melden, bij gebreke waarvan UTS Nederland wordt geacht haar werkzaamheden zonder niet direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

Artikel 13 Verjaring en verval

 1. Alle vorderingen jegens UTS Nederland verjaren na verloop van twee jaren.
 2. De in lid 1 genoemde termijn vangt in geval van algeheel verlies, beschadiging of vermindering aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
  1. de dag waarop de zaken door UTS Nederland worden uitgeleverd of hadden moeten worden uitgeleverd;
  2. de dag waarop UTS Nederland hiervan aan de Opdrachtgever mededeling heeft gedaan.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2, vangt de in lid1 genoemde termijn voor alle andere vorderingen aan vanaf het moment dat deze opeisbaar zijn geworden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid UTS Nederland

 1. UTS Nederland is niet aansprakelijk voor schade daaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst of ieder ander financieel nadeel, indien deze schade voortvloeit uit of verband houdt met diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet door UTS Nederland zijn verricht, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is ontstaan ten gevolge van opzet danwel met opzet gelijk te stellen grove fouten door UTS Nederland.
 2. UTS Nederland is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade dan schade aan de haar in het kader van de uitvoering van een opdracht/overeenkomst toevertrouwde zaken zelf. Aansprakelijkheid voor iedere andere schade, daaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst of enig ander financieel nadeel, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering door UTS Nederland van met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of gegeven opdracht is derhalve uitgesloten.
 3. UTS Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend of verband houdend met (a) het zelfstandig gebruik door Opdrachtgever dan wel enige derde van materiaal afkomstig van UTS Nederland dan wel van een door UTS Nederland ingeschakelde derde, of (b) door UTS Nederland op verzoek van Opdrachtgever dan wel enige derde verrichte werkzaamheden, die UTS Nederland volgens instructies door of vanwege Opdrachtgever en/ of die andere derden gegeven heeft verricht, of (c) het feit dat Opdrachtgever en/of enige derden zaken stalt of parkeert op een van de (bedrijfs)terreinen van UTS Nederland, daaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst of ieder ander financieel nadeel, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door UTS Nederland.
 4. UTS Nederland is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook genaamd of ontstaan, indien een Opdrachtgever of enige derde, een beladen vrachtauto, een oplegger of getrokken voertuig parkeert op één van de (bedrijfs)terreinen van UTS Nederland.
 5. UTS Nederland is nimmer aansprakelijk voor (schade voortvloeiend uit of verband houdend met) schending van licenties, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en/of Opdrachtgever als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 6. Ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met door UTS Nederland verstrekte adviezen, is UTS Nederland nimmer aansprakelijk voor een groter bedrag dan de overeengekomen adviesvergoeding.
 7. Indien door UTS Nederland ingeschakelde derden of ondergeschikten van UTS Nederland door Opdrachtgever of andere derden buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden waartoe zij door UTS Nederland werden gebruikt, wordt te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarde opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.
 8. Voor zover UTS Nederland aansprakelijk is wegens niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding welke als volgt is samengesteld:
  1. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken goed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van Opdrachtgever bestaat uit:
  2. een redelijk bedrag voor herstel van de beschadigde zaak;
  3. een bedrag gelijk aan de waarde die de zaak zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar de zaak had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van de zaak bij de teruggave, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van Opdrachtgever.
 9. De schade, die UTS Nederland op grond van een door haar aangegane overeenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is beperkt tot een bedrag van maximaal € 100.000,00, tenzij partijenschriftelijk zijn overeengekomen dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van UTS Nederland tegen een vergoeding verhoogd wordt tot een nader aan te geven bedrag.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst

 1. UTS Nederland is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen – of de uitvoering ervan op te schorten – en zich weer in het bezit van de door haar aan Opdrachtgever verschafte zaken te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat:
  • Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen;
  • Opdrachtgever overlijdt;
  • Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • ten aanzien van Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • Opdrachtgever zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;
  • er beslag op de aan Opdrachtgever in bezit gestelde zaken, welke eigendom zijn van UTS Nederland, wordt gelegd;
  • UTS Nederland tijdens de duur van de overeenkomst van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware UTS Nederland hiervan op de hoogte geweest, zij de overeenkomst niet was aangegaan.
 2. Opdrachtgever zal alle medewerking aan UTS Nederland verlenen om zich weer in het bezit van haar zaken te doen stellen. UTS Nederland is niet aansprakelijk v oor schade die het gevolg is van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16 (Eigendoms)overdracht respectievelijk overgang van zaken

 1. Overdracht of overgang van eigendom van bij UTS Nederland aanwezige zaken respectievelijk de overdracht of overgang van het recht op uitlevering daarvan door Opdrachtgever aan een derde, is tegenover UTS Nederland ongeldig en heeft tegenover UTS Nederland geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door UTS Nederland erkend, tenzij alle vorderingen die UTS Nederland uit welken hoofde dan ook op de oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever heeft, zijn voldaan.
 2. Op de Opdrachtgever rust de plicht om UTS Nederland van een eigendomsoverdracht of overgang van zaken, respectievelijk overdracht of overgang van het recht op uitlevering van zaken terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover UTS Nederland geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door UTS Nederland erkend, dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen UTS Nederland en de oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 4. UTS Nederland behoeft overdracht of overgang van eigendom respectievelijk recht op uitlevering niet te erkennen en is zelfs gerechtigd een gedane erkenning te herroepen en UTS Nederland kan uitlevering van de zaken weigeren, indien naar het oordeel van UTS Nederland gebreken kleven aan de rechtstitel met betrekking tot enige eigendomsoverdracht of – overgang van de zaken respectievelijk enige overdracht of overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich erop beroept (beroepen), de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of daaraan niet te zijn gebonden.
 5. De oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever blijft jegens UTS Nederland aansprakelijk voor alle vorderingen van UTS Nederland ter zake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot die zaken verrichte werkzaamheden, ook indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of –overgang respectievelijk na de overdracht of overgang van het recht op uitlevering.
 6. Na overdracht of overgang van de eigendom respectievelijk het recht op uitlevering van de zaken geldt de nieuwe rechthebbende als de Opdrachtgever en is hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook voor zover deze vóór de overdracht of de overgang zijn ontstaan.

Artikel 17 Overmacht

In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van UTS Nederland worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van Opdrachtgever. Als overmacht gelden alle omstandigheden die UTS Nederland redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan UTS Nederland de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 18 Overig

 1. Bij verschil tussen de meest recente gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
 2. Aan de opschriften bij de artikelen van deze algemene voorwaarden komt geen betekenis toe, noch waar het betreft de inhoud daarvan noch waar het betreft de interpretatie daarvan; zij dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. In afwijking met hetgeen eventueel daaromtrent bepaald is in de in artikel 2 vermelde standaardvoorwaarden worden alle geschillen tussen UTS Nederland en de Opdrachtgever bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Indien op een overeenkomst tussen UTS Nederland en de Opdrachtgever ingevolge art. 2 lid 8 en 9 de algemene voorwaarden voor verhuizingen (AVVV) of algemene voorwaarden bewaarneming verhuisgoederen (AVBV) van toepassing zijn, dan worden alle geschillen tussen UTS Nederland en de Opdrachtgever berecht conform de geschillenregeling zoals vermeld in voornoemde voorwaarden.
 3. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen UTS Nederland en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Vervoer

Artikel 20 Specifieke bepalingen in geval van “vervoer”

 1. In geval van een overeenkomst, aanbieding of opdracht tot het verrichten van binnenlandse of grensoverschrijdende vervoerswerkzaamheden door UTS Nederland, zijn onder die werkzaamheden nimmer laad- en loswerkzaamheden begrepen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald tussen partijen.
 2. In geval van een overeenkomst, aanbieding of opdracht zoals genoemd in sub a is UTS Nederland nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit of verband houdt met laad- en loswerkzaamheden. De Opdrachtgever vrijwaart UTS Nederland ter zake van aanspraken van derden voortvloeiend of verband houdend met die laad- en loswerkzaamheden.
 3. Indien de laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer zijn begrepen, is de aansprakelijkheid van UTS Nederland ten aanzien van deze werkzaamheden gelijk aan de vervoerdersaansprakelijkheid van UTS Nederland op basis van de Algemene Vervoerscondities 1983 als bedoeld in artikel 2 lid 7 onder e van deze voorwaarden.
 4. UTS Nederland is in ieder geval niet aansprakelijk in de navolgende gevallen:
  • Indien UTS Nederland op verzoek van de Opdrachtgever container(s) met inhoud vervoert en deze container(s) niet door UTS Nederland zijn beladen, is UTS Nederland niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van belading.
  • Indien UTS Nederland op verzoek van de Opdrachtgever goederen vervoert die in een container zijn geladen en/of zijn gepalletiseerd en/of zijn zodanig verpakt dat controle op stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, is UTS Nederland niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen ter zake van het aantal en/of inhoud zoals deze is opgegeven door de Opdrachtgever en/of is vermeld inde vrachtbrief.
  • Indien bij belading door UTS Nederland geen controle mogelijk is en/of door controle het vervoer aanmerkelijk zal worden vertraagd, één en ander ter beoordeling van UTS Nederland, is UTS Nederland niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen ter zake van het stukstal en/of de staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door de Opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.
 5. De Opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijke toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De Opdrachtgever vrijwaart UTS Nederland ter zake van de gevolgen en/ of schade, daaronder begrepen eventueel opgelegde boetes en/of bekeuringen, respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de Opdrachtgever dan w el een door hem ingeschakelde derde.

Buitengewoon vervoer

Artikel 21 Specifieke bepalingen in geval van “buitengewoon vervoer”

 1. De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten waarvoor speciale toestemming of ontheffing van één of meerdere overheden is vereist.
 2. Vergunning, danwel ontheffing, noodzakelijk om een speciaal transport te kunnen en mogen uitvoeren, worden door UTS Nederland op verzoek van Opdrachtgever aangevraagd. Kosten, verband houdende met een dergelijke aanvraag c.q. vergunning, danwel ontheffing, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. UTS Nederland is nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet, niet correct en/of niet tijdig verlenen van een vergunning of ontheffing.
 4. Indien een voor het transport noodzakelijke vergunning of ontheffing niet wordt verleend, om welke red en dan ook, zal het transport niet plaatsvinden. Reeds door UTS Nederland gemaakte kosten zullen in dat geval door Opdrachtgever worden vergoed.
 5.  Met betrekking tot speciale transporten zal UTS Nederland zich houden aan alle wettelijke regels en voorschriften alsmede aan gegeven aanwijzingen van overheden of overheidsdienaren. Extra kosten, welke hieruit voortvloeien, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Verhuur van goederen

Artikel 22 Specifieke bepalingen in geval van verhuur van goederen

Verhuur van machines, materialen, werktuigen, (bulk-)containers, opleggers, voertuigen, vrachtwagens e n andere goederen geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 1. UTS Nederland verplicht zich om bij aanvang van de huurovereenkomst een in goede staat verkerend goed ter beschikking te stellen van de Opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever is verplicht bij in ontvangst name van de goederen deze te onderzoeken op mankementen en gebreken. Indien Opdrachtgever geen schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangst name met betrekking tot de staat van de goederen, wordt hij geacht deze goederen in goede staat te hebben ontvangen;
 3. Opdrachtgever is gehouden het gehuurde goed bij einde van de huurovereenkomst, op welke wijze dan ook, in dezelfde staat te retourneren als waarin het goed zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Hiervan uitgezonderd is slijtage volgend uit normaal gebruik waartoe het goed naar zijn aard is bestemd. Indien het gehuurde in andere staat door UTS Nederland wordt terugontvangen dan die waarin het ter beschikking is gesteld is Opdrachtgever verplicht de waardevermindering dan wel de herstelkosten van het gehuurde, een en ander ter keuze van UTS Nederland, aan UTS Nederland te vergoeden en wel op eerste verzoek.
 4. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van UTS Nederland; het is Opdrachtgever verboden het gehuurde ter beschikking te stellen van derden althans derden daarvan gebruik te laten maken – met uitzondering van bij hem in dienst zijnde werknemers – het te verhuren, in pand te geven en/of vervreemden;
 5. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het gehuurde zullen door Opdrachtgever worden verzorgd. Opdrachtgever vrijwaart UTS Nederland ter zake van schade en/of kosten – waaronder begrepen boetes, bekeuringen, navorderingen – voortvloeiend uit of verband houdend met het ontbreken van die vergunning(en);
 6. Brandstof voor verhuurde machines, werktuigen, voertuigen en/of vrachtwagens is nimmer in de huurprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst vermeld;
 7. UTS Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder ook wordt begrepen van overheidswege opgelegde boetes en (politie-)transacties, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het gehuurde, hoe ook ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van UTS Nederland. Opdrachtgever vrijwaart UTS Nederland voor eventuele aanspraken van derden ter zake van de in de vorige zin bedoelde schade;
 8. Indien Opdrachtgever in gebreke is de aan UTS Neder land verschuldigde huurpenningen te voldoen is UTS Nederland, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd het gehuurde uit de macht van Opdrachtgever te (doen) nemen en op te eisen (revindiceren). De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechte lijk beslag op het voertuig, blijft Opdrachtgever gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de aan UTS Nederland toebehorende zaken vrij van beslagen weer in het bezit van UTS Nederland zijn gesteld. Opdrachtgever is gehouden UTS Nederland schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Douane- en accijnsbepalingen

Artikel 23 Specifieke bepalingen met betrekking tot douane- en accijnsformaliteiten

 1. Indien zaken of door UTS Nederland te verrichten werkzaamheden onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen of aan belastingvoorschriften of andere regelgeving van overheidswege, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten welke in verband hiermede noodzakelijk zijn te verstrekken teneinde UTS Nederland in staat te stellen de desbetreffende opgave te doen om aan die bepalingen of voorschriften te voldoen.
 2. Douaneformaliteiten die UTS Nederland in het kader van de opdracht/overeenkomst dient te verrichten, geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. UTS Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten voortvloeiend uit of verband houdend met een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van UTS Nederland.
 3. Opdrachtgever vrijwaart UTS Nederland te allen tijde voor aanspraken van overheden of andere derden ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op goederen terzake waarvan de douaneformaliteiten door UTS Nederland worden verzorgd, tenzij Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van UTS Nederland.

Logistieke dienstverlening

Artikel 24 Specifieke bepalingen voor “logistieke dienstverlening”

Onder logistieke dienstverlening worden in deze voorwaarden werkzaamheden verstaan waarbij UTS Nederland in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever onderzoekt en adviseert op welke wijze en met welke middelen een verhuizing of transport kan plaatsvinden binnen door Opdrachtgever gestelde grenzen en met inachtneming van door Opdrachtgever gestelde eisen en voorwaarden.

Artikel 25

De bevindingen van UTS Nederland als bedoeld in artikel 24 worden schriftelijk aan Opdrachtgever medegedeeld in de vorm van een zogenaamd “Logistiek Rapport” waarin één en ander is neergelegd.

Artikel 26

Indien de betreffende verhuizing of het betreffende transport niet blijkt te kunnen worden uitgevoerd door UTS Nederland of een ander verhuisbedrijf/vervoerder conform het Logistiek Rapport is UTS Nederland daarvoor niet aansprakelijk, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van UTS Nederland.

Opslag

De hiernavolgende bepalingen zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, van toepassing op alle werkzaamheden van UTS Nederland die betrekking hebben op het opslaan en bewaren van zaken van Opdrachtgever.

Artikel 27 Aanlevering en uitlevering

 1. Aanlevering bij inontvangstneming van voor opslag bestemde zaken door UTS Nederland vindt plaats door afgifte van de zaken door de Opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door UTS Nederland, ter plaatse van de opslag.
 2. Uitlevering aan en inontvangstneming door Opdrachtgever vindt plaats door afgifte van de zaken door UTS Nederland en inontvangstneming daarvan door Opdrachtgever, ter plaatse van de opslag.

Artikel 28 Toestand van zaken bij aankomst

 1. Zaken moeten indien verpakt, in goed verpakte toestand, bij UTS Nederland worden aangeleverd.
 2. Indien de aan UTS Nederland toegezonden zaken zich bij aankomst in een uitwendig zichtbare beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, zal UTS Nederland gerechtigd doch niet gehouden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever diens belangen tegenover de vervoerder of anderen te behartigen en voor het bewijsmateriaal van de toestand te zorgen, zonder dat nochtans aan de wijze waarop UTS Nederland zich van deze taak heeft gekweten, Opdrachtgever enig recht jegens UTS Nederland kan ontlenen. UTS Nederland zal Opdrachtgever onverwijld bericht zenden zonder dat deze op grond van het achterwege blijven van het bericht enige aanspraak tegenover UTS Nederland kan doen gelden.
 3. UTS Nederland is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor UTS Nederland, voortvloeiende uit de aanlevering voor opslag, uit de opslag zelve of uit de maatregelen, tenzij die kosten en schade dan welde noodzaak tot het treffen van zodanige maatregelen het uitsluitende gevolg zijn van schuld aan de zijde van UTS Nederland.
 4. Door het treffen van maatregelen eindigt de overeenkomst met betrekking tot de daargenoemde zaken, doch indien deze alsnog worden uitgeleverd, eerst na uitlevering.

Artikel 29 Aanvang van de uitvoering van de opdracht tot opslag

Met de uitvoering van aanvaarde opdrachten tot opslag of uitlevering van zaken wordt door UTS Nederland, tenzij anders is overeengekomen of bijzondere omstandigheden het verhinderen, zo snel als mogelijk na aanvaarding van de opdracht en na ontvangst van de benodigde bescheiden, gegevens en behandelingsinstructies aangevangen.

Artikel 30 Aanlevering en afhaling tijdens kantooruren

Aanleveren van zaken aan en afhalen van zaken van de opslagplaats moet geschieden tijdens kantooruren van UTS Nederland. Indien door Opdrachtgever wordt verlangd dat werkzaamheden worden verricht buiten de kantooruren van UTS Nederland, is UTS Nederland vrij daaraan wel of niet te voldoen. Extra kosten welke ontstaan door het werken buiten de normale kantooruren zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 31 Plaats van opslag

 1. UTS Nederland is vrij in de keuze van de plaats van opslag, tenzij anders is overeengekomen.
 2. UTS Nederland is te allen tijde bevoegd de zaken naar een andere opslagplaats te verplaatsen.
 3. De verplaatsing geschiedt voor rekening van UTS Nederland, tenzij de verplaatsing moet geschieden:
  • in het belang van Opdrachtgever, dan wel de opdracht, of
  • ten gevolge van omstandigheden waarvoor UTS Nederland niet aansprakelijk is, of
  • ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van UTS Nederland komen, of
  • ten gevolge van regelgeving van overheidswege.
 4. Indien de zaken worden verplaatst naar een andere opslagplaats, dan geeft UTS Nederland hiervan kennis aan Opdrachtgever, zonder dat deze op grond van het achterwege blijven van de kennisgeving enige aanspraak tegenover UTS Nederland kan dien gelden.

Artikel 32 Beschadigingen en verlies van zaken

 1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
 2. UTS Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van UTS Nederland of diens ondergeschikten.
 3. UTS Nederland wordt in geval van beschadiging en/of verlies door diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend als het voor een behoorlijke afsluiting van de opslagplaats heeft zorg gedragen.
 4. Bij zaken die op open terrein zijn opgeslagen of die alleen op open terrein opgeslagen kunnen worden of waarvoor het bij UTS Nederland gebruikelijk is deze op open terrein op te slaan, is iedere aansprakelijkheid van UTS Nederland voor schaden, mogelijkerwijs verband houdende met zodanige opslag, uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van UTS Nederland is in alle gevallen beperkt tot 2 SDR per kilogram beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum van 100.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.
 6. De door UTS Nederland te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken, bij ontbreken waarvan de door Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan. UTS Nederland is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf en voor schade zoals vermeld in artikel 14 lid 9 en is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade.
 7. Bij schade aan een zelfstandig onderdeel van de zaak of bij schade aan één of meer verscheidene bij el kaar behorende zaken blijft de eventuele waardevermindering van de overige onderdelen of de niet beschadigde zaken buiten beschouwing.
 8. De aansprakelijkheid van UTS Nederland voor schade die voortvloeit uit het vervullen van (douane-) formaliteiten is beperkt tot 7.500 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak.
 9. Voor hen aan wie UTS Nederland toegang verleent, gelden de volgende voorwaarden:
  1. alle personen, die de opslagplaats bezoeken, alsook het personeel van de aan de opslagplaats komende vaar- en voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van UTS Nederland;
  2. alleen gedurende kantoortijden en onder begeleiding wordt toegang verleend;
  3. de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door Opdrachtgever aan UTS Nederland worden betaald;
  4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door de bezoekende personen veroorzaakt;
  5. Opdrachtgever zal UTS Nederland vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel UTS Nederland als Opdrachtgever, die verband houden met schade voortvloeiende uit de vorige leden.
 10. Door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, over verpakking, over stapeling, splitsing partijen, weging etc., alsmede uitlevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities worden opgedragen aan UTS Nederland.
 11. Werkzaamheden welke UTS Nederland niet op zich wenst te nemen, kunnen na verkregen toestemming van UTS Nederland, door of namens Opdrachtgever worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van door UTS Nederland te stellen voorwaarden, onder toezicht van UTS Nederland en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, echter zonder verantwoordelijkheid van UTS Nederland.
 12. UTS Nederland is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van in bewaring ontvangen zaken of de verpakking daarvan dan die welke voor de bewaring van de betreffende zaken als normaal gelden.
 13. Tot bijzondere maatregelen is UTS Nederland slechts verplicht indien deze zijn overeengekomen.
 14. UTS Nederland is gerechtigd een maatregel direct, op kosten van en voor rekening van Opdrachtgever te nemen – het opruimen, het verwijderen, het vernietigen, of het op andere wijzen onschadelijk maken daaronder begrepen – wanneer door het nalaten daarvan verlies en/of schade aan de zaken zelf of aan andere zaken, of aan de opslagplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voorpersonen te vrezen is of wanneer het nemen van maatregelen uit anderen hoofde vereist, dan wel geïndiceerd is, zulks ter beoordeling van UTS Nederland. UTS Nederland stelt Opdrachtgever van de genomen maatregelen in kennis, zonder dat deze op grond van het niet voldoen aan deze verplichting enige aanspraak tegen over UTS Nederland kan doen gelden.
 15. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Opdrachtgever gehouden UTS Nederland te vrijwaren tegen aanspraken van derden uit hoofde van schade door Opdrachtgevers zaken veroorzaakt aan zaken van derden.

Artikel 33 Berekening bewaarloon bij vernietiging van de zaken

In geval van vernietiging van de bij UTS Nederland in opslag liggende zaken door brand of anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van uitlevering en is het bewaarloon, en indien de zaken door bemiddeling van UTS Nederland zijn verzekerd, de verzekeringspremie en –kosten in volle maanden berekend, verschuldigd tot en met die dag.

Artikel 34 Terugneming van zaken

 1. Opdrachtgever kan tegen betaling van al hetgeen UTS Nederland van hem te vorderen heeft en met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden de in bewaring gegeven zaken te allen tijde terugnemen.
 2. Het bewaarloon – en indien de zaken door bemiddeling van UTS Nederland zijn verzekerd de verzekeringspremie en -kosten – wordt altijd berekend in volle maanden, een gedeelte van een maand tellende voor een volle maand.
 3. Indien geen termijn van bewaring is overeengekomen of indien de overeengekomen termijn van bewaring is verstreken, kan UTS Nederland de terugneming met een opzegtermijn van één maand verlengen, doch niet binnen drie maanden na de aanvang van de bewaring.

Artikel 35 Tussentijdse terugneming van zaken wegens dringende reden

 1. Onverminderd haar rechten ingevolge art. 32 lid 14 is UTS Nederland te allen tijde gerechtigd de terug neming van de in opslag ontvangen zaken vóór afloop van de termijn van opslag en zonder zich te houden aan enige opzegtermijn, te vorderen, indien daartoe een dringende reden bestaat.
 2. Onder dringende reden wordt verstaan een omstandigheid, die van dien aard is dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de opslag niet mag verwachten.
 3. Een dergelijke reden wordt onder meer geacht aanwezig te zijn, indien Opdrachtgever één of meer andere bepalingen dezer voorwaarden niet nakomt, indien blijkt, dat voor de aanwezigheid van de zaken gevaar voor verlies en/of schade aan andere zaken, aan de opslagplaats of aan werktuigen, dan wel nadeel voor personen te vrezen, en voorts indien de zaken aan bederf onderhevig zijn, of daarin veranderingen ontstaan die naar het oordeel van UTS Nederland het vermoeden van waardevermindering wettigen en Opdrachtgever nalatig is in het geven van instructiester voorkoming en bestrijding daarvan.
 4. Opdrachtgever blijft gehouden het bewaarloon tot op de dag van terugneming van de zaak aan UTS Nederland te vergoeden.

Artikel 36 Openbare verkoop

 1. UTS Nederland is gerechtigd haar toevertrouwde zaken zonder inachtneming van enige formaliteit op de plaats, op de wijze en tegen de voorwaarden die UTS Nederland goeddunken in het openbaar dan wel op een andere wijze indien de wet dit toelaat, op kosten van Opdrachtgever te (doen) verkopen en om zichzelf uit de opbrengst daarvan alle bedragen die door Opdrachtgever aan UTS Nederland verschuldigd zijn, te voldoen, indien Opdrachtgever in gebreke is om de door hem aan UTS Nederland toevertrouwde zaken na beëindiging van de overeenkomst of op de overeengekomen dan wel aan UTS Nederland medegedeelde tijd of op een ander tijdstip in geval van een van de dringende redenen genoemd in art. 35 van deze voorwaarden terug te nemen.
 2. Indien aannemelijk is dat bij verkoop de kosten hoger zullen zijn dan de baten of indien geen koper wordt gevonden ondanks een redelijke poging daartoe, dan is UTS Nederland gerechtigd om de zaken te (doen) verwijderen of vernietigen. Opdrachtgever blijft dan aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met de kosten van verwijdering of vernietiging.
 3. In geval van verkoop zal UTS Nederland hetgeen van de opbrengst na aftrek van alle kosten en alle vordering op Opdrachtgever resteert, gedurende vijf jaar ter beschikking van Opdrachtgever houden, na welke termijn het restant indien dit niet is opgeëist aan UTS Nederland vervalt.

Uts Nederland

Bezoekadres: Bedrijvenpark Forepark, Wolga 2, 2491 BJ Den Haag
Postadres: Postbus 75, 2260 AB Den Haag
e-mail: info@uts-nederland.nl
telefoon: 088-0023000